องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000009
วานนี้ 000016
เดือนนี้ 000481
เดือนก่อน 000209
ปีนี้ 004522
ปีก่อน 004371
  • ประกาศงานการเงิน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565 - 19 ส.ค. 65(ดู 38) 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (อถล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 27 ก.ค. 65(ดู 46) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 65(ดู 58) 
  ยกเลิกภารกิจสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือกรณีโรคโควิด 19 - 7 มิ.ย. 65(ดู 70) 
  ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 1 มิ.ย. 65(ดู 69) 
  ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 4 มี.ค. 65(ดู 138) 
  ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 8 ก.พ. 65(ดู 127) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านพร้อมยกบ่อระบายน้ำฝาปิดท่อเป็นตะแกรงเหล็กหมู่ 4 บ้านเซซ่ง  - 17 ส.ค. 65(ดู 37) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาผิวดินบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7  - 12 ก.ค. 65(ดู 40) 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 (เดิม) บ้านเซ - 12 ก.ค. 65(ดู 142) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 5 ก.ค. 65(ดู 38) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก รพช.-ป่าช้า หมู่ 1 - 22 มิ.ย. 65(ดู 63) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 6 บ้านท่าลาด - 16 มิ.ย. 65(ดู 60) 
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาเหล็ก หมู่ 2 บ้านเซ - 15 มิ.ย. 65(ดู 61) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา (ดู 8)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู 17)

สาระจากเชียงเพ็ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 137)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 395)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [19 ก.ย. 65]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570) : [19 ก.ย. 65]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2564 : [7 ก.ย. 65]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : [1 ก.ย. 65]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 : [19 ส.ค. 65]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2565 : [15 ส.ค. 65]
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 ส.ค. 65]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 : [12 ส.ค. 65]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 : [11 ส.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม