รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563   21 เม.ย. 64 63
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน   15 มิ.ย. 63 63
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.เชียงเพ็ง   20 ก.พ. 63 65