หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   15 มิ.ย. 63 14
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   15 มิ.ย. 63 16
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   15 มิ.ย. 63 14
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 63 15
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 63 15
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.2563   15 มิ.ย. 63 17
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 มิ.ย. 63 17