หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 พ.ค. 64 36
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)   5 พ.ค. 64 38
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)   5 พ.ค. 64 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   5 พ.ค. 64 38
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)   5 พ.ค. 64 26
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง)   5 พ.ค. 64 30
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง)   5 พ.ค. 64 32
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง)   5 พ.ค. 64 28
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล   15 มิ.ย. 63 47
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน   15 มิ.ย. 63 45
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 36) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 63 47
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ.2559   15 มิ.ย. 63 50