มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 14

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ม.ค. 64 18
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   26 ต.ค. 63 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 ต.ค. 63 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต   1 ต.ค. 63 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 63 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 ต.ค. 63 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 ต.ค. 63 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   1 ต.ค. 63 13
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   15 มิ.ย. 63 63
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   15 มิ.ย. 63 51
มาตรการป้องกันและเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน   15 มิ.ย. 63 46
รายงานผลการประเมิน   15 มิ.ย. 63 55
มาตรการ การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   15 มิ.ย. 63 13
แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 เม.ย. 63 12