การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม   15 มิ.ย. 63 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563   15 มิ.ย. 63 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   15 มิ.ย. 63 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   15 มิ.ย. 63 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   15 มิ.ย. 63 4