การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 14

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม   15 มิ.ย. 63 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563   15 มิ.ย. 63 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   15 มิ.ย. 63 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   15 มิ.ย. 63 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   15 มิ.ย. 63 50