อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

       เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็งได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิต รายนายคำพอง  โนนตูม บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 5 โดยมีนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เป็นตัวแทนคณะกรรมการธนาคา..... วันที่ 15 ก.พ. 64 (ดูู 7)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายพรเทพ  รูปหล่อ และ นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็งมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ  ราย นายตะวัน  ศรีนวล บ้าน..... วันที่ 11 ก.พ. 64 (ดูู 9)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

            เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง , นายบุญธง นักบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ,นายวินัย กำลังสันต์ ประธานสภาฯ ,นายทองลา สายคำวงค์ สมาชิกภาฯ หมู่ 6 และ นางสาวชลิตา ขันบุรี นักพ..... วันที่ 7 ก.พ. 64 (ดูู 5)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วย นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์..... วันที่ 26 ม.ค. 64 (ดูู 21)

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวินัยในการจัดการขยะของคนในชาติ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการ..... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 25)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

            เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วย นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเ..... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 17)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นางหลอม  เนินทราย&..... วันที่ 20 ธ.ค. 63 (ดูู 23)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นายธวัช กอมณี  บ้า..... วันที่ 20 ธ.ค. 63 (ดูู 26)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลกะเฉด ให้กับตัวแทนเกษต..... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 26)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประวิทย์  วิทยาศิลป์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นางไส  ไพรจิตร&n..... วันที่ 23 พ.ย. 63 (ดูู 14)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคา..... วันที่ 17 พ.ย. 63 (ดูู 15)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายบุญธง  นักบุญ รองนายก อบต.เชียงเพ็ง และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นายชม  กอแก้ว  บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่..... วันที่ 7 พ.ย. 63 (ดูู 10)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ม.4

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านสมศรี ปั้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเซซ่ง  นายสาธร  ปั้นทอง และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวนายสมัคร สุพร  บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ..... วันที่ 20 ต.ค. 63 (ดูู 41)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ม.3

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านสมจิตร  แสงแสน เลขานุการสภา อบต.เชียงเพ็ง นางอรทัย  คำสุข  รองปลัด อบต.เชียงเพ็ง  นางสาวมยุรา  ทองจันดี หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปาณกิจสงเครา..... วันที่ 16 ต.ค. 63 (ดูู 46)

จิตอาสาพัฒนา หมู่ 1 และ 7

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกับ ชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จากโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ถึง ทางเข้าตำบลเชียงเพ็ง ระยะทาง 1.50 กม.  ... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 80)

โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ห่วงใย ห่างไกล ยาเสพติด และโรคเอดส์

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทะศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนยาเสพติด... วันที่ 19 ก.ย. 63 (ดูู 53)

งานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มกีดขวางจราจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร แก้ไขปัญหาปัญหาต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางจราจร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ หน้า อบต.เชียงเพ็ง เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว  ... วันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูู 43)

โครงการศูนย์เด็กปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงเพ็ง  ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนการให้สำคัญในการช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็กจึงได้จัดทำ “โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมา..... วันที่ 16 ก.ย. 63 (ดูู 44)

การประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ณ บ้านท่าลาดหมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้จัดส่งบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 กลุ่ม s ชุมชนขนาดเล็ก ตัวแทนพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ https://youtu.be/KQUC5ka9o7Q... วันที่ 10 ก.ย. 63 (ดูู 203)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ.2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธ โดยมี นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้..... วันที่ 5 ก.ย. 63 (ดูู 73)