อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ม.4

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ท่านสมศรี ปั้นทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเซซ่ง  นายสาธร  ปั้นทอง และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับครอบครัวนายสมัคร สุพร  บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ..... วันที่ 20 ต.ค. 63 (ดูู 10)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ม.3

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ท่านสมจิตร  แสงแสน เลขานุการสภา อบต.เชียงเพ็ง นางอรทัย  คำสุข  รองปลัด อบต.เชียงเพ็ง  นางสาวมยุรา  ทองจันดี หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  เป็นตัวแทนมอบเงินฌาปาณกิจสงเครา..... วันที่ 16 ต.ค. 63 (ดูู 11)

จิตอาสาพัฒนา หมู่ 1 และ 7

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกับ ชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดทางสาธารณะเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จากโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง ถึง ทางเข้าตำบลเชียงเพ็ง ระยะทาง 1.50 กม.  ... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 23)

โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ห่วงใย ห่างไกล ยาเสพติด และโรคเอดส์

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทะศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนยาเสพติด... วันที่ 19 ก.ย. 63 (ดูู 16)

งานป้องกันฯ แก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มกีดขวางจราจร

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร แก้ไขปัญหาปัญหาต้นไม้ใหญ่ล้มกีดขวางจราจร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ หน้า อบต.เชียงเพ็ง เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว  ... วันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูู 15)

โครงการศูนย์เด็กปลอดภัยห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเชียงเพ็ง  ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนการให้สำคัญในการช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็กจึงได้จัดทำ “โครงการศูนย์เด็กปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมา..... วันที่ 16 ก.ย. 63 (ดูู 13)

การประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ณ บ้านท่าลาดหมู่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้จัดส่งบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 เข้าร่วมการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 กลุ่ม s ชุมชนขนาดเล็ก ตัวแทนพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ https://youtu.be/KQUC5ka9o7Q... วันที่ 10 ก.ย. 63 (ดูู 52)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

        องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 กันยายน พ.ศ.2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธ โดยมี นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้..... วันที่ 5 ก.ย. 63 (ดูู 22)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2563

การส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนั้น ควรจะส่งเสริมให้เขามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและสิทธิของตนเอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขามีความรู้ในการประกอบอาชีพให้เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สมารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพมีรายได..... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 22)

การตรวจประเมินจังหวัดสะอาด จังหวัดขนาดกลาง ชุมชนต้นแบบ โดย "ชุมชนท่าลาด" ม.6

... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 48)

บ้านเซียงเพ็ง ม. 7 รับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บ้านเชียงเพ็ง ม. 7 ทำการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563... วันที่ 12 มิ.ย. 63 (ดูู 58)

บ้านเซซ่ง ม.4 รับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 63

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บ้านเซซ่ง ม. 4 ทำการรับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 47)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเซซ่ง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 102)

การรับซื้อขยะ บ้านท่าลาด หมู่ 6 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการรับชื้อขยะ  "ธนาคารขยะรีไซเคิล" บ้านท่าลาด หมู่ 6 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ยอดรับซื้อขยะเป็นเงินทั้งสิ้น 2,938 บาท ค่ะ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 24)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง       ... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 109)

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย พ.ศ.2554 (ใช้ในปัจจุบัน)

  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.2554  (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) บัญชีอัตราค่ากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป ปี 2562 (จะนำมาใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  ได้มีการจัดข้อบัญญัต..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 556)

ตำบลถนนปลอดถังขยะ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และเป็นตำบลถนนปลอดถังขยะ ทั้ง 7 หมู่บ้าน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 103)

อบต.เชียงเพ็ง มอบตาข่ายเพื่อจัดทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มอบตาข่ายพลาสติก ให้กับครัวเรือน โรงเรียน วัด โบสถ์ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์ เพื่อลดการเผา และจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน ในโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน "ครัวเรือนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ 2563 &n..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 38)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เชียงเพ็ง

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด  ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ อบต.เชียงเพ็ง   ... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 35)

ล้างท่อระบายน้ำ บ้านเซ ม.2

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ บ้านเซ ม.2 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 35)