อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชุมชน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านโนนตูม หมู่ 5

 เมื่อวันที่ 28 พฤสจิกยน 2562 นำโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯและประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้าน ศาลาประชาคมและวัดบ้านโนนตูม หมู่ 5 ... วันที่ 28 พ.ย. 62 (ดูู 24)

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจปัญหาดิน ทรุดตัว/ถนนขาดชำรุด.บ้านเซซ่ง ม.4

เมื่อวันนที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจปัญหาดินทรุดตัว/ถนนขาดชำรุด ดินทรายไหลเข้าถมที่นาชุมชน ณ บ้านเซซ่ง ม.4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 25 พ.ย. 62 (ดูู 17)

ประชุมสภา อบต.เชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้ประชุมสภา อบต.เชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็น... วันที่ 15 พ.ย. 62 (ดูู 13)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ญาติ สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง ราย นายทอง  โสภารัตน์  บ้านเลขที่ 2 หมู่ 6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นเงินจำนวน 9,600.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ... วันที่ 8 พ.ย. 62 (ดูู 34)

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดชุมชน วันที่ 23 ตุลาคม 2562

       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นำโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียง เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ และประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลาประชาคมและวัดเชียงเพ็ง หมู่ 1 , หมู่ 7 ... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 28)

ประชาชนชาวตำบลเชียงเพ็งร่วมกันทำความสะอาดในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

... วันที่ 12 ส.ค. 62 (ดูู 45)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร

... วันที่ 7 ก.ค. 62 (ดูู 52)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

กองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง  ร่วมแสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ แก่ ครอบครัวผู้เสียชีวิต บ้านเซซ่ง หมู่ 4 รายนางถัน  ปั้นทอง  จำนวน 9,260 บาท ... วันที่ 13 มิ.ย. 62 (ดูู 61)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

คณะกรรมการกองทุน  ร่วมมอบเงินตามสิทธิ์  แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 1 รายนายศิลป์ชัย  กุดเป่ง  จำนวน 9,260 บาท... วันที่ 12 มิ.ย. 62 (ดูู 62)

พิธีเปิด โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง >>เปิดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562<< โดยท่านนายอำเภอป่าติ้ว นายธีระพงษ์  คุ่มเคี่ยม ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ....... วันที่ 12 มิ.ย. 62 (ดูู 77)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

      เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ญาติ สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง ราย นางจันหอม  รุ่งเรือง  บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ 6 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็นเงินจำนวน 9,100.- บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้..... วันที่ 1 พ.ค. 62 (ดูู 57)

โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2562

... วันที่ 23 เม.ย. 62 (ดูู 64)

ตำบลถนนไร้ถัง สู่ชุมชนปลอดขยะ

... วันที่ 18 เม.ย. 62 (ดูู 58)

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 และแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเชียงเพ็งทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ปรจะำจุดบริการทั้ง 2 จุด คือจุดเชียงเพ็ง หมู่ 1 และจุดท..... วันที่ 11 เม.ย. 62 (ดูู 72)

โครงการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ครัวเรือนต้นแบบการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง) ประจำปี 2562

... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 77)

ครัวเรือนต้นแบบ การบริหารจัดการขยะจากต้นทาง

ครัวเรือนต้นแบบ การบริหารจัดการขยะจากต้นทาง  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร หมู่ที่ 1 - 7 ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเพ็ง  ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านเซ   ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 4 บ้านเซซ่ง ครัวเร..... วันที่ 26 มี.ค. 62 (ดูู 71)

ร่วมกันทำความสะอาด

... วันที่ 25 มี.ค. 62 (ดูู 59)

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

... วันที่ 29 ธ.ค. 61 (ดูู 41)

โครงการกีฬาจตุรมิตรคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2561

... วันที่ 10 ธ.ค. 61 (ดูู 47)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งดำเนินการตัดต้นไม้ยืนต้นตาย และต้นไม้ที่อาจเป็นอันตรายในเขตทางและพื้นที่สาธารณะประโยชน์

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับ ปลัดอำเภอป่าติ้ว,ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอป่าติ้ว, หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยส.3(โคกนาโก), ผู้จัดการไฟฟ้าสาขาย่อยป่าติ้ว, ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่16 (ค่ายบดินเดชา),ผู้อำนวยกา..... วันที่ 30 ต.ค. 61 (ดูู 115)