อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 26 ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอเแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

                 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอป่าติ้ว คณะกรรมการให้ควา..... วันที่ 11 มิ.ย. 64 (ดูู 65)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

                วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 46)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นำโดย ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 10,340 บาท และ กองทุนสวัสดิการ ออมวันละบาท มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 2,047 บาท ใ..... วันที่ 17 พ.ค. 64 (ดูู 47)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริต ZEROTOLERANCE

นายประสาร  โรจนคุณธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง... วันที่ 12 พ.ค. 64 (ดูู 35)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

           เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง , นายพรเทพ  รูปหล่อ กำนันตำบลเชียงเพ็ง , ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ตัวแทนคณะ..... วันที่ 5 พ.ค. 64 (ดูู 44)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

  เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง , ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 10,320 บาท ให..... วันที่ 5 พ.ค. 64 (ดูู 26)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง , นายวินัย  กำลังสันต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ,นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะ..... วันที่ 20 เม.ย. 64 (ดูู 26)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชาคมตำบล เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 อ..... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 39)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

             เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 10,280 บาท ให้แก่ครอบครัว นายสว่าง ปั้นทอง บ้านเลขที่ 14 หมู่ 4 ..... วันที่ 24 ก.พ. 64 (ดูู 20)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

       เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็งได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะที่เสียชีวิต รายนายคำพอง  โนนตูม บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 5 โดยมีนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เป็นตัวแทนคณะกรรมการธนาคา..... วันที่ 15 ก.พ. 64 (ดูู 49)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

          เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายพรเทพ  รูปหล่อ และ นางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็งมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ  ราย นายตะวัน  ศรีนวล บ้าน..... วันที่ 11 ก.พ. 64 (ดูู 57)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

            เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง , นายบุญธง นักบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ,นายวินัย กำลังสันต์ ประธานสภาฯ ,นายทองลา สายคำวงค์ สมาชิกภาฯ หมู่ 6 และ นางสาวชลิตา ขันบุรี นักพ..... วันที่ 7 ก.พ. 64 (ดูู 46)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วย นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์..... วันที่ 26 ม.ค. 64 (ดูู 62)

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวินัยในการจัดการขยะของคนในชาติ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการ..... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 69)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

            เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วย นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเ..... วันที่ 5 ม.ค. 64 (ดูู 47)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นางหลอม  เนินทราย&..... วันที่ 20 ธ.ค. 63 (ดูู 62)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นายธวัช กอมณี  บ้า..... วันที่ 20 ธ.ค. 63 (ดูู 61)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นายประวิทย์ วิทยาศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลกะเฉด ให้กับตัวแทนเกษต..... วันที่ 3 ธ.ค. 63 (ดูู 79)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่อจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประวิทย์  วิทยาศิลป์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นางไส  ไพรจิตร&n..... วันที่ 23 พ.ย. 63 (ดูู 50)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว ย.โสธร

เมื่ออังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ส.ต.ท.วรทัศน์  ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางอรทัย  คำสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนางสาวฐานะมาศ  บุญปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคา..... วันที่ 17 พ.ย. 63 (ดูู 48)