อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

การตรวจประเมินจังหวัดสะอาด จังหวัดขนาดกลาง ชุมชนต้นแบบ โดย "ชุมชนท่าลาด" ม.6

... วันที่ 1 ก.ค. 63 (ดูู 9)

บ้านเซียงเพ็ง ม. 7 รับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บ้านเชียงเพ็ง ม. 7 ทำการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563... วันที่ 12 มิ.ย. 63 (ดูู 28)

บ้านเซซ่ง ม.4 รับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 63

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บ้านเซซ่ง ม. 4 ทำการรับซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือน มิถุนายน 2563... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 25)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเซซ่ง ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ทั้ง 7 หมู่บ้าน... วันที่ 10 มิ.ย. 63 (ดูู 55)

การรับซื้อขยะ บ้านท่าลาด หมู่ 6 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563

กิจกรรมการรับชื้อขยะ  "ธนาคารขยะรีไซเคิล" บ้านท่าลาด หมู่ 6 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ยอดรับซื้อขยะเป็นเงินทั้งสิ้น 2,938 บาท ค่ะ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 13)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง       ... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 40)

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย พ.ศ.2554 (ใช้ในปัจจุบัน)

  บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี พ.ศ.2554  (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) บัญชีอัตราค่ากำจัดหรือบำบัดมูลฝอยทั่วไป ปี 2562 (จะนำมาใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  ได้มีการจัดข้อบัญญัต..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 119)

ตำบลถนนปลอดถังขยะ

                        องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน มีการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และเป็นตำบลถนนปลอดถังขยะ ทั้ง 7 หมู่บ้าน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทั่..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 57)

อบต.เชียงเพ็ง มอบตาข่ายเพื่อจัดทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มอบตาข่ายพลาสติก ให้กับครัวเรือน โรงเรียน วัด โบสถ์ รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจัดทำเสวียนรองรับขยะอินทรีย์ เพื่อลดการเผา และจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชน ในโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน "ครัวเรือนปลอดขยะ" ประจำปีงบประมาณ 2563 &n..... วันที่ 25 พ.ค. 63 (ดูู 16)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.เชียงเพ็ง

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด  ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ อบต.เชียงเพ็ง   ... วันที่ 20 พ.ค. 63 (ดูู 17)

ล้างท่อระบายน้ำ บ้านเซ ม.2

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ บ้านเซ ม.2 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน ... วันที่ 12 พ.ค. 63 (ดูู 21)

การบริการจัดเก็บขยะภายในตำบล

เจ้าหน้าที่ สังกัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะในตำบล สัปดาห์ละ 2 วัน จันทร์ หมู่ 2 - 6 อังคาร หมู่ 1 กับ หมู่ 7... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 160)

ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน ตำบลเชียงเพ็ง

          ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน หนึ่งในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ของตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร  ณ หมู่ที่ 4 บ้านเซซ่ง และ หมู่ที่ 6 บ้านท่าลาด ... วันที่ 5 พ.ค. 63 (ดูู 27)

จิตอาสาพัฒนาขุดร่องระบายน้ำโดยชุมชน บ้านเซ หมู่ 2

     เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ท่านเดชา  จารุจิตร์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเซ พร้อมด้วยประชาชน และจิตอาสา ร่วมกัน ขุดลอกร่องระบายน้ำ รอบหมู่บ้าน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง... วันที่ 27 เม.ย. 63 (ดูู 26)

ธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็งมอบเงิน "ฌาปนกิจสงเคราะห์"

ท่านประสาร  โรจนคุณธรรม  นายก อบต.เชียงเพ็ง ท่านกำนันพรเทพ  รูปหล่อ ประธานคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง ท่านประวิทย์   วิทยาศิลป์  รองนายก อบต.เชียงเพ็ง ท่านบุญธง นักบุญ  รองนายก อบต.เชียงเพ็ง และตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว..... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 27)

บริการน้ำให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคในช่วงฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. และ เวลาประมาณ 20.00 น. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 18.00 น.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ให้บริการน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากน้ำประปาไ..... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 39)

การประเมิน "ครัวเรือนปลอดขยะ"

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด อบต.เชียงเพ็ง ดำเนินการประเมิน "ครัวเรือนปลอดขยะ" ตามเกณฑ์การบริหารจัดการขยะ ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับป้ายเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการบริหารจัดการขยะจากต้นทางและสามารถเป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นๆ ได้   ๆ    ..... วันที่ 23 เม.ย. 63 (ดูู 25)

ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

      ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  บ้านท่าลาด ม. 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 22 เม.ย. 63 (ดูู 35)

อบรม "ครัวเรือนปลอดขยะ" ประจำปี 2563

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร         หมู่ที่ 2 บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร       หมู่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร    หมู่ 4 บ้านเซซ่ง ตำบลเชีย..... วันที่ 22 เม.ย. 63 (ดูู 28)

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 นายประวิทย์  วิทยาศิลป์ รองนายก อบต.เชียงเพ็ง ตัวแทนคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลเชียงเพ็ง มอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ราย นายสำรี  ขันสัมฤทธิ์  บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 7 บ้านเชียงเพ็ง สมาชิกเลขบัญชี 051 เป็นเงินจำน..... วันที่ 16 เม.ย. 63 (ดูู 34)