ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย

                   เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 22.00 น. โดยประมาณ ได้เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง ในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 5 หมู่บ้าน ได้แก่
                    หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง      จำนวน  4  ครัวเรือน
                    หมู่ 2 บ้านเซ              จำนวน  32 ครัวเรือน
                    หมู่ 3 บ้านโนนม่วง       จำนวน  23 ครัวเรือน
                    หมู่ 4 บ้านเซซ่ง          จำนวน  56 ครัวเรือน
                    หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง      จำนวน   3  ครัวเรือน 
                    รวมทั้งสิ้น  118  ครัวเรือน
                    องค์การบริการส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้ดำเนินการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยดังกล่าวแล้ว และได้นำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัยสำหรับเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผล และคอกสัตว์ จำนวน 87 ครัวเรือน 
เปิดไฟล์
โพสโดย : piyatida   วันที่ : 28 เมษายน 64   View : 88
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :