ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อน  การปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 ข้อที่ 17 กำหนดว่า “…ในกรณีที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง...”
                    องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จึงยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ (รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 23 กันยายน 64   View : 9
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :