รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป
เพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา        
                    อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
เปิดไฟล์
โพสโดย : kaikaew   วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 65   View : 251
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :