ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 22

หัวข้อ :: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์  ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7  บ้านเชียงเพ็ง
โพสโดย : wipada   วันที่ : 5 กรกฎาคม 65   View : 39
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง  (ดู 240)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายกุดม่วง จากบ้านนายสุพรรณ เครือวงษ์ - โรงสีชุมชน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  (ดู 122)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายร่องซัน - เลียบลำเซน้อย ถึงข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม  (ดู 112)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากหนองวังบัว - ถนนสายท่าลาดโพธิ์ไทร หมู่ 4 บ้านเซซ่ง  (ดู 61)
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาเหล็ก หมู่ 2 บ้านเซ  (ดู 61)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 6 บ้านท่าลาด  (ดู 60)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก รพช.-ป่าช้า หมู่ 1  (ดู 63)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :