ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนผักสังข์ หมู่ 7 ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 64 11
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 26 ม.ค. 64 26
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุพรรณ เครือวงษ์ ถึง หน้าโรงสีชุมชน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 26 ม.ค. 64 22
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากโรงเรียนเซซ่ง ถึง กุดฝาง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 26 ม.ค. 64 23
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายคลองไผ่ หมู่ 6 5 พ.ย. 63 36
สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 15 ต.ค. 63 39
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง บ้านนางสวน กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 15 ก.ค. 63 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 18851 หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 29 มิ.ย. 63 52
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 19 พ.ค. 63 64
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2 บ้านเซ 30 เม.ย. 63 67
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน เนินทราย ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 24 เม.ย. 63 60
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านนางหวาน เต้าทอง ถึง บ้านนายสว่าง ปั้นทอง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 9 เม.ย. 63 65
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 62
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง 9 เม.ย. 63 56
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยวังปากห้วย หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 12 มี.ค. 63 89
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำ นานางแสวง รุ่งเรือง ถึง ดอนปู่ตา หมู่ 2 บ้านเซ 12 มี.ค. 63 84
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดบ้านโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 12 มี.ค. 63 75
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมจันทร์ ลาภาอุตม์ ถึง บ้านนางเพชร แสงเทพ หมู่ 3 24 ก.พ. 63 58
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 17 ก.พ. 63 67
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 1, 7,ตำบลเชียงเพ็ง 14 ม.ค. 63 71
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซใต้ตอนบน หมู่ 2 บ้านเซ 14 ม.ค. 63 67
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 14 ม.ค. 63 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 13 ม.ค. 63 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 13 ม.ค. 63 88
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดำ หินอ่อน - ประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 63
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานางราตรี - นานางบุญยืน หมู่ 6 บ้านท่าลาด 6 ม.ค. 63 64
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายสุบิน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 58
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง - คำพระ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 6 ม.ค. 63 69
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนาเหล่า หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 61