ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทวี เข็มพันธ์ - ไปท่าเครื่อง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 ธ.ค. 62 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเชียงเพ็ง - กลางสระเกษ หมู่ 1 3 ธ.ค. 62 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานางทองสา หมู่ 5 บ้านโนนตูม 3 ธ.ค. 62 4
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดม่วง หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 3 ธ.ค. 62 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพันธ์ เนินทราย - ที่ราชพัสดุ หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 28 พ.ย. 62 5
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 25 พ.ย. 62 7
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 25 พ.ย. 62 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 22 พ.ย. 62 16
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง-กลางสระเกษ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 22 พ.ย. 62 7
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนสีนา หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 15
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองแวง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 พ.ย. 62 7
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน - นานายสุนทร หมู่ 5 6 พ.ย. 62 9
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดฝาง หมู่ 2 บ้านเซ 6 พ.ย. 62 8
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายท่าเครื่อง - โคกหินแห่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 พ.ย. 62 16
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนผักสังข์ 4 พ.ย. 62 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จากศาลากลางบ้าน-บ้านนายเพิ่มพูน ผลสิน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 23 ก.ค. 62 17
ประกาศราคากลาง โครงการวางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนางบุญมี เสียงใส - บ้านนางเลิศ รุ่งเรือง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 23 ก.ค. 62 23
ประกาศราคากลาง โครงการวางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดฝาง หมู่ 2 บ้านเซ 23 ก.ค. 62 23
ประกาศราคากลาง จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เพื่อประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์หน้าที่ทำการองค์การบรหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 19 ก.ค. 62 25
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลากลางบ้าน - หน้าวัดนักบุญยอแซฟ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 15 พ.ค. 62 33
ประกาศราคากลาง เครื่องพ่นหมอกควัน 15 พ.ค. 62 53
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากถนน รพช. - บ้านนางปราศรัย รูปหล่อ หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 25 ก.พ. 62 37
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากศาลากลางบ้าน-ลำเซน้อย หมู่ 5 บ้านโนนตูม 29 ม.ค. 62 48
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างบ้านอาจารย์นิพนธ์ สุภาพิมพ์-บ้านนางทองดำ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 22 ม.ค. 62 55
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง แยกหนองบักแซว-โคกหินแห่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 22 ม.ค. 62 48
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาจากหมู่บ้าน – ที่นา นางสำเนียง นักบุญ หมู่ 6 บ้านท่าลาด 22 ม.ค. 62 68
ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านเซซ่ง 13 พ.ย. 61 286
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) 31 ต.ค. 61 330
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน สายเซใต้-ปากพาก (บริเวณที่นา นายวันทา ปั้นทอง) หมู่ 2 บ้านเซ 18 ต.ค. 61 69