ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 14 มิ.ย. 64 35
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 14 มิ.ย. 64 38
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 เม.ย. 64 67
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 20 เม.ย. 64 57
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากถนน รพช.-วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 18 มี.ค. 64 81
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 18 มี.ค. 64 80
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 4 มี.ค. 64 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนผักสังข์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 มี.ค. 64 71
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ)) 3 มี.ค. 64 66
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนผักสังข์ หมู่ 7 ด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 64 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 26 ม.ค. 64 81
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุพรรณ เครือวงษ์ ถึง หน้าโรงสีชุมชน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 26 ม.ค. 64 67
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากโรงเรียนเซซ่ง ถึง กุดฝาง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 26 ม.ค. 64 66
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำสายคลองไผ่ หมู่ 6 5 พ.ย. 63 80
สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 15 ต.ค. 63 87
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง บ้านนางสวน กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 15 ก.ค. 63 113
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 18851 หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 29 มิ.ย. 63 98
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 19 พ.ค. 63 116
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2 บ้านเซ 30 เม.ย. 63 116
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน เนินทราย ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 24 เม.ย. 63 108
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านนางหวาน เต้าทอง ถึง บ้านนายสว่าง ปั้นทอง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 111
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 9 เม.ย. 63 115
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 112
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง 9 เม.ย. 63 105
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยวังปากห้วย หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 12 มี.ค. 63 138
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำ นานางแสวง รุ่งเรือง ถึง ดอนปู่ตา หมู่ 2 บ้านเซ 12 มี.ค. 63 138
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดบ้านโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 12 มี.ค. 63 121
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมจันทร์ ลาภาอุตม์ ถึง บ้านนางเพชร แสงเทพ หมู่ 3 24 ก.พ. 63 99
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 17 ก.พ. 63 117
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 1, 7,ตำบลเชียงเพ็ง 14 ม.ค. 63 117