ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง บ้านนางสวน กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด 15 ก.ค. 63 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 18851 หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 29 มิ.ย. 63 7
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากถนน รพช. ถึง วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ 19 พ.ค. 63 16
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2 บ้านเซ 30 เม.ย. 63 22
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน เนินทราย ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 24 เม.ย. 63 20
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากบ้านนางหวาน เต้าทอง ถึง บ้านนายสว่าง ปั้นทอง หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 25
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 9 เม.ย. 63 23
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซซ่ง 9 เม.ย. 63 22
ประกาศราคากลาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง 9 เม.ย. 63 21
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบลำห้วยวังปากห้วย หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 12 มี.ค. 63 42
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบคลองส่งน้ำ นานางแสวง รุ่งเรือง ถึง ดอนปู่ตา หมู่ 2 บ้านเซ 12 มี.ค. 63 39
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านค้าประชารัฐ ถึง หน้าวัดบ้านโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 12 มี.ค. 63 42
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมจันทร์ ลาภาอุตม์ ถึง บ้านนางเพชร แสงเทพ หมู่ 3 24 ก.พ. 63 29
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 17 ก.พ. 63 35
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 1, 7,ตำบลเชียงเพ็ง 14 ม.ค. 63 40
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซใต้ตอนบน หมู่ 2 บ้านเซ 14 ม.ค. 63 34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 14 ม.ค. 63 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 13 ม.ค. 63 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 13 ม.ค. 63 51
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดำ หินอ่อน - ประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 31
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานางราตรี - นานางบุญยืน หมู่ 6 บ้านท่าลาด 6 ม.ค. 63 31
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายสุบิน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 30
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง - คำพระ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 6 ม.ค. 63 38
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนาเหล่า หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 36
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนอบุ่งฮี - หนองบัวแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 6 ม.ค. 63 30
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2, 3, 4 ตำบลเชียงเพ็ง 17 ธ.ค. 62 40
ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) 16 ธ.ค. 62 34
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทวี เข็มพันธ์ - ไปท่าเครื่อง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 ธ.ค. 62 42
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเชียงเพ็ง - กลางสระเกษ หมู่ 1 3 ธ.ค. 62 43
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานางทองสา หมู่ 5 บ้านโนนตูม 3 ธ.ค. 62 47