ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 1, 7,ตำบลเชียงเพ็ง 14 ม.ค. 63 1
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซใต้ตอนบน หมู่ 2 บ้านเซ 14 ม.ค. 63 2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 14 ม.ค. 63 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 13 ม.ค. 63 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพสูบน้ำ(ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 13 ม.ค. 63 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายดำ หินอ่อน - ประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 4
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนานางราตรี - นานางบุญยืน หมู่ 6 บ้านท่าลาด 6 ม.ค. 63 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายสุบิน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง - คำพระ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 6 ม.ค. 63 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายนาเหล่า หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 6 ม.ค. 63 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนอบุ่งฮี - หนองบัวแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 6 ม.ค. 63 3
ประกาศราคากลางประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ 2, 3, 4 ตำบลเชียงเพ็ง 17 ธ.ค. 62 4
ประกาศจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) 16 ธ.ค. 62 3
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทวี เข็มพันธ์ - ไปท่าเครื่อง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 ธ.ค. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเชียงเพ็ง - กลางสระเกษ หมู่ 1 3 ธ.ค. 62 9
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานางทองสา หมู่ 5 บ้านโนนตูม 3 ธ.ค. 62 11
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดม่วง หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 3 ธ.ค. 62 8
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพันธ์ เนินทราย - ที่ราชพัสดุ หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 28 พ.ย. 62 11
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 7 25 พ.ย. 62 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและแพรสูบน้ำ (ตัดบ้านพัก) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 25 พ.ย. 62 13
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน-นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 22 พ.ย. 62 21
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายเซซ่ง-กลางสระเกษ หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 22 พ.ย. 62 10
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนสีนา หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 20
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหนองแวง หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 22 พ.ย. 62 13
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปา หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 พ.ย. 62 9
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายร่องซัน - นานายสุนทร หมู่ 5 6 พ.ย. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายกุดฝาง หมู่ 2 บ้านเซ 6 พ.ย. 62 12
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายท่าเครื่อง - โคกหินแห่ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 6 พ.ย. 62 18
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายโนนผักสังข์ 4 พ.ย. 62 19
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน จากศาลากลางบ้าน-บ้านนายเพิ่มพูน ผลสิน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 23 ก.ค. 62 24