การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 9

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข้อมูลพื้นฐาน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    o4.1 แผนยุทธศาสตร์
    o4.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8 Q&A 
o9 Social Network

แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 E-Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
View : 349