การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 15

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข้อมูลพื้นฐาน
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    04.1 แผนยุทธศาสตร์
    04.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A 
09 Social Network

แผนการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017 E-Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
      1) ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      2) แผนพัฒนาบุคลากร
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
View : 507