ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

1.นายประสาร โรจนคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
โทร.

2.นายประวิทย์ วิทยาศิลป์
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง
โทร.

3.นายบุญธง นักบุญ
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง
โทร.

4.นายสะอาด เนินทราย
เลขานุการนายก อบต.เชียงเพ็ง
โทร.
View : 182