สภาพสังคม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สภาพสังคม

ตำบลเชียงเพ็ง มีประชากรทั้งหมด ๓.๕๕๕ คน เป็นชาย ๑,๗๘๕  คน  หญิง  ๑,๗๗๐ คน มีทั้งสิ้น ๑,๐๐๗ ครัวเรือน
ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ผู้นำชุมชน
บ้านเชียงเพ็ง 855 นายพรเทพ  รูปหล่อ
บ้านเซ 522 นายเดชา  จารุจิตร์
บ้านโนนม่วง 171 นายสวย  ขันประไพ
บ้านเซซ่ง 564 นางสมศรี  ปั้นทอง
บ้านโนนตูม 349 นายสุนทร  หลักทองคำ
บ้านท่าลาด 335 นายสมฤทธิ์  โพธิ์ชัยเหลา
บ้านเชียงเพ็ง 759 นายคำพูล  กอมะณี
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙
การศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ม.ต้น) ๑ แห่ง
     - โรงเรียนอาชีวศึกษา/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๕ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด / สำนักสงฆ์ ๘ แห่ง
     - มัสยิด - แห่ง
     - โบสถ์ ๑ แห่ง
สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - สถานีตำรวจ - แห่ง
     - ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล ๑ แห่ง
     - สถานีดับเพลิง - แห่ง
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 240