สภาพเศรษฐกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำนา ร้อยละ ๘๐ และประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๒๐ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้ว
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
     - ร้านค้าปลีก ๑๙ แห่ง
     - ปั๊มน้ำมัน ๔ แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง
     - โรงสี ๓๐ แห่ง
     - ร้านอาหาร ๘ แห่ง
     - ร้านรับซื้อวัสดุรีไวเคิล ๑ แห่ง
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 620