ยุทธศาสตร์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์

๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.  การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม 
๓.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๔.  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วันที่ : 14 ธันวาคม 60   View : 248