คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประสาร โรจนคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


นายประวิทย์ วิทยาศิลป์
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง


นายบุญธง นักบุญ
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง


นายสะอาด เนินทราย
เลขานุการนายก อบต.เชียงเพ็ง