คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประสาร โรจนคุณธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โทร.081-2651878


นายประวิทย์ วิทยาศิลป์
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง โทร.094-2866787


นายบุญธง นักบุญ
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง โทร.083-8756137


นายสะอาด เนินทราย
เลขานุการนายก อบต.เชียงเพ็ง โทร.094-5050467