สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายวินัย กำลังสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


นายสุรศักดิ์ นักพรรษา
รองประธานสภา อบต.เชียงเพ็ง


นายสมจิตร แสงแสน
เลขานุการสภา อบต.เชียงเพ็ง


นายบุญจันทร์ ส่วนบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


สมัย คดเกี้ยว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายบุญกอง เขื่อนคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


ปรีชา เขื่อนคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางดอกไม้ พรมธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายจรวย สายคำวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายทองใบ รุณวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายทองลา สายคำวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นางพรทิพา จันทรุทิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


สอาด แววกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7