สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายวินัย กำลังสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง โทร.082-5395045


นายสุรศักดิ์ นักพรรษา
รองประธานสภา อบต.เชียงเพ็ง โทร.081-2647821


นายสมจิตร แสงแสน
เลขานุการสภา อบต.เชียงเพ็ง โทร.093-3400613


นายบุญจันทร์ ส่วนบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 โทร.083-3663164


สมัย คดเกี้ยว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 โทร.099-4689013


นายบุญกอง เขื่อนคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 โทร.087-3784607


ปรีชา เขื่อนคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 โทร.087-4562902


นางดอกไม้ พรมธรรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 โทร.089-0891003


นายจรวย สายคำวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 โทร.062-1791182


นายทองใบ รุณวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 โทร.085-3025532


นายทองลา สายคำวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 โทร.087-9513624


นางพรทิพา จันทรุทิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 โทร.084-9326923


สอาด แววกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 โทร.098-6057307