กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นางสาวถนิตา พายุบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนิกร อาจสาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


สอ.พรชัย บรรทัดจันทร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายสาคร เหล่าสุโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ


นายคมกริช พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายมนตรี เนินทราย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายบุญส่ง เนินทราย
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสุวันชัย จูมทอง
คนงานทั่วไป