กองช่าง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นางสาวถนิตา พายุบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.089-0887007


นายนิกร อาจสาลี
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน โทร.096-6392544


สิบเอกพรชัย บรรทัดจันทร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร.061-0528247


นายสาคร เหล่าสุโพธิ์
พนักงานสูบน้ำ โทร.085-0270899


นายคมกริช พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร.087-9609852


นายมนตรี เนินทราย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า โทร.080-7367929


นายบุญส่ง เนินทราย
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายสุวันชัย จูมทอง
คนงานทั่วไป โทร.095-9343289