กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.095-6054173


นางสาวชลิตา ขันบุรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.083-3563644


นางกรองทอง จันทรุทิน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทร.088-0813418


นางบุญเลิศ สายคำวงค์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทร.081-0647985


นางอัญชลี ไชยชาญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทร.083-3803710


นางพรทิพย์ หมวดแก้ว
ครู โทร.084-9622730


นางมะลิจิตร กตะศิลา
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทร.083-3803710


นางสาวปิยภรณ์ กอมณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) โทร.082-3779113


นางสาวอนุสสรา วังหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) โทร.088-3704897


( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอ้อมใจ เนินทราย
คนงาน โทร.081-1015053