กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวชลิตา ขันบุรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางกรองทอง จันทรุทิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญเลิศ สายคำวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางอัญชลี ไชยชาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพรทิพย์ หมวดแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางมะลิจิตร กตะศิลา
ผู้ช่วย หน.ศพด.วัดท่าวังหลวง


นางสาวปิยภรณ์ กอมณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวอนุสสรา วังหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอ้อมใจ เนินทราย
คนงานทั่วไป