กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 095-6054173


นางกรองทอง จันทรุทิน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 088-0813418


นางบุญเลิศ สายคำวงค์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทร.
เบอร์โทร : 081-0647985


นางอัญชลี ไชยชาญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-3803710


นางพรทิพย์ หมวดแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 084-9622730


นางอนุสสรา วังหล้า
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 088-3704897


นางสาวปิยาภรณ์ กอมะณี
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
เบอร์โทร : 090-9735887


นางสาวอ้อมใจ เนินทราย
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เบอร์โทร : 081-1015053


นางสาวจุฬาลักษณ์ เนินทราย
คนงานทั่วไป