หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-9991644


นางอรทัย คำสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-7192649


น.ส.กัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 062-2474962


นางอรุณ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-2650925


นายรชตขจรพล ปิยะนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 088-6765902


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 095-6237995