หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.081-9991644


นางอรทัย คำสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวถนิตา พายุบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.089-0887007


นางอรุณ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.081-2650925


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.095-6054173


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคล ชก. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.