หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปัญญา หาไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวมยุรา ทองจันดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอรุณ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวถนิตา พายุบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายประภาส ศรีจันทร์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม