ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 20

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพ โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รถกู้ชีพ-กู้ภัย) หมายเลขทะเบียน นข1769 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายโคกหินแห่ บ้านเชียงเพ็ง หมู่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านพร้อมยกบ่อระบายน้ำฝาปิดท่อเป็นตะแกรงเหล็กหมู่ 4 บ้านเซซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 65
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 65
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ เซซ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 65
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร พร้อมเครื่องดื่มไม่มีอแฮลกอฮอล์ และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่2 (เดิม)บ้านเซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ส.ค. 65
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข (วันที่ 11 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้ออาหารหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 65
อาหารหารเสริม (นม) 4 ส.ค. 65
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ เซซ่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 65
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่2 (เดิม)บ้านเซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่2 (เดิม)บ้านเซ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 65
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่2 (เดิม)บ้านเซ 20 ก.ค. 65
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 3308 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร ถึง นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาเหล็ก หมู่ 2 บ้านเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 6 บ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากหนองวังบัว-ถนนสายท่าลาดโพธิ์ไทร หมู่ 4 บ้านเซซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนน รพช.-ป่าช้า หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 65
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 3902 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 65
อาหารหารเสริม (นม) 7 มิ.ย. 65
ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 65
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65