E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 7,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 5,700 บาท (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (นางสาวเมทิกา อติชาศิริโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 31,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมพาดสายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรจำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุในการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พักคอยหรือสถานที่แยกกัก (Local Quarantine) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการรายวันบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำเดือน กันยายน 2564 (นางสาวเมทิกา อติชาศิริโชค ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้ออาหารหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรจำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธรจำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 2 จุด จุดที่1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,102.50 ตารางเมตร จุดที่2 กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 1 ก.ย. 64
อาหารหารเสริม (นม) 2 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 2 บ้านเซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อตามโครงการบริหารจัดการขยะ(แยกขยะมูลฝอยติดเชื้อต้นทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวคอมเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 25 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มสูบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
เหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ราย 9 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนในศูนย์พักคอย (Community Isolation) ระดับอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 5 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (จำนวน 4 ราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
จ้างเหมาพนักงานดูแลควบคุมการผลิตน้ำประปา พร้อมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64