เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 9

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 1   7 พ.ย. 62 9
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 2   7 พ.ย. 62 6
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 3   7 พ.ย. 62 9
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 4   7 พ.ย. 62 7
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 5   7 พ.ย. 62 6
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 6   7 พ.ย. 62 9
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 7   7 พ.ย. 62 9
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562   24 มิ.ย. 62 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   14 มิ.ย. 62 26
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562   14 มิ.ย. 62 22
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562   6 มิ.ย. 62 21
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562   30 พ.ค. 62 18
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562   24 พ.ค. 62 19
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 72
การสร้างวินัยสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3 RS ช่วยชาติ   7 ก.ย. 61 77
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ ด้วย 3R   7 ก.ย. 61 75
การคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือน   7 ก.ย. 61 83
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 73
การใช้ถังหมักเศษอาหาร   6 ก.ย. 61 71
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   6 ก.ย. 61 70
สิทธิประโยชน์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง   5 ก.ย. 61 83
การคัดแยกขยะ 3RS   5 ก.ย. 61 89
การจัดการขยะแบบครบวงจร   5 ก.ย. 61 74
ขยะรีไซเคิล (Recycle)   5 ก.ย. 61 80
ธนาคารทองคำ   5 ก.ย. 61 76
การเลี้ยงไส้เดือน   5 ก.ย. 61 74
แนวทางจัดการของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 79
ประเภทของเสียอันตราย   5 ก.ย. 61 72
ข้อบังคับธนาคารขยะ   5 ก.ย. 61 829