ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 10 ก.ค. 63 15
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต.เชียงเพ็ง 18 มิ.ย. 63 41
ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักขยะทั่วไป รายครัวเรือน ม.1- ม.7 29 พ.ค. 63 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งประจำปี พ.ศ.2563 15 พ.ค. 63 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 15 พ.ค. 63 19
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 15 พ.ค. 63 15
ปริมาณขยะทั่วไป เปรียบเทียบปี 2563 กับ 2562 5 พ.ค. 63 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง การโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 เม.ย. 63 38
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรีกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 2 เม.ย. 63 25
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 24 ก.พ. 63 27
ประกาศรายงานตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 18 ก.พ. 63 28
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2563 13 ก.พ. 63 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 27 ม.ค. 63 44
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 62 87
ประกาศสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 25 ต.ค. 62 57
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 ต.ค. 62 44
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากขยะรีไซเคิล 4 ต.ค. 62 3
ผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ณ 6.8.62 6 ส.ค. 62 60
มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 6 ส.ค. 62 59
รายงานสถานะการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 18 มิ.ย. 62 58
โครงการป้องกันโรคติดต่อ (การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว) 8 พ.ค. 62 144
ยอดประกอบการธนาคารขยะ ณ 25.4.62 25 เม.ย. 62 91
รายงานยอดสำรวจสุนัข และ แมว ประจำปี 2562 23 เม.ย. 62 71
รายงานผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 18 เม.ย. 62 65
ตัวอย่างผลการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ 18 เม.ย. 62 186
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ธ.ค. 61 85
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต” และพัฒนาโรงพยาบาล 9 พ.ย. 61 105
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ 24 ต.ค. 61 128
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ต.ค. 61 109
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61 41