ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายงานตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 18 ก.พ. 63 0
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี พ.ศ.2563 13 ก.พ. 63 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 27 ม.ค. 63 9
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 62 45
ประกาศสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 25 ต.ค. 62 24
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 ต.ค. 62 24
ผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ณ 6.8.62 6 ส.ค. 62 30
รายงานยอดเงินสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 6 ส.ค. 62 56
มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 6 ส.ค. 62 32
รายงานผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 18 มิ.ย. 62 37
รายงานสถานะการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 18 มิ.ย. 62 34
โครงการป้องกันโรคติดต่อ (การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว) 8 พ.ค. 62 65
ยอดประกอบการธนาคารขยะ ณ 25.4.62 25 เม.ย. 62 55
รายงานยอดสำรวจสุนัข และ แมว ประจำปี 2562 23 เม.ย. 62 46
รายงานผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 18 เม.ย. 62 44
ตัวอย่างผลการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ 18 เม.ย. 62 96
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ธ.ค. 61 61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต” และพัฒนาโรงพยาบาล 9 พ.ย. 61 87
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ 24 ต.ค. 61 108
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ต.ค. 61 90
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61 22
สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 27 ก.ย. 61 106
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสาธารภัย 21 ก.ย. 61 124
การใช้เน็ตประชารัฐ (ฟรีอินเตอร์เน็ต) 13 ก.ย. 61 120
แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย 6 ก.ย. 61 130
กำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 20 มี.ค. 61 104
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 1 ธ.ค. 60 163
สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 10 ต.ค. 60 130
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 ต.ค. 60 118
โครงการวางท่อระบายน้้ำพร้อมบ่อพัก คสล. (ระยะที่ 2) จากศาลาประชาคม - หน้าวัด บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 24 เม.ย. 60 130