ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 62 24
ประกาศสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 25 ต.ค. 62 14
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 ต.ค. 62 9
ผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง ณ 6.8.62 6 ส.ค. 62 21
รายงานยอดเงินสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 6 ส.ค. 62 42
มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 6 ส.ค. 62 23
รายงานผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 18 มิ.ย. 62 25
รายงานสถานะการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 18 มิ.ย. 62 25
โครงการป้องกันโรคติดต่อ (การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว) 8 พ.ค. 62 48
ยอดประกอบการธนาคารขยะ ณ 25.4.62 25 เม.ย. 62 40
รายงานยอดสำรวจสุนัข และ แมว ประจำปี 2562 23 เม.ย. 62 38
รายงานผลประกอบการธนาคารขยะ ต.เชียงเพ็ง 18 เม.ย. 62 35
ตัวอย่างผลการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบ 18 เม.ย. 62 67
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 ธ.ค. 61 54
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ “Run น้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต” และพัฒนาโรงพยาบาล 9 พ.ย. 61 78
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ 24 ต.ค. 61 100
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ต.ค. 61 84
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61 14
สรุปผลการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 27 ก.ย. 61 95
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสาธารภัย 21 ก.ย. 61 109
การใช้เน็ตประชารัฐ (ฟรีอินเตอร์เน็ต) 13 ก.ย. 61 106
แบบสำรวจออนไลน์พฤติกรรมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาของคนไทย 6 ก.ย. 61 110
กำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561 20 มี.ค. 61 97
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2561 1 ธ.ค. 60 149
สรุปผลการการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 10 ต.ค. 60 121
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 ต.ค. 60 109
โครงการวางท่อระบายน้้ำพร้อมบ่อพัก คสล. (ระยะที่ 2) จากศาลาประชาคม - หน้าวัด บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 24 เม.ย. 60 123
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 14 มี.ค. 60 134
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ ท้องถิ่นไทย ใส่ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข 14 ธ.ค. 59 140
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 26 ต.ค. 59 127