ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 23 ก.ย. 64 8
การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 21 ก.ค. 64 56
กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 13 ก.ค. 64 42
ประกาศ เรื่องแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 13 ก.ค. 64 36
ประกาศ การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ 7 ก.ค. 64 55
กองคลังออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ในห้วงเดือน มิถุนายน 2564 4 มิ.ย. 64 42
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย 28 เม.ย. 64 87
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 20 เม.ย. 64 64
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 20 เม.ย. 64 44
ประชาสัมพันธ์ การออกจดมาตรวัดน้ำ และออกเก็บเงินค่าน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 12 มี.ค. 64 68
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) 9 มี.ค. 64 122
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 25 ก.พ. 64 75
ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑ 25 ก.พ. 64 66
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ก.พ. 64 257
คำสังคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 16 ก.พ. 64 57
ประกาศ เรื่องยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 16 ก.พ. 64 65
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 63
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิงปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 63
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 17) 10 ก.พ. 64 56
ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 ก.พ. 64 73
ประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.เชียงเพ็ง ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 22 ม.ค. 64 54
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 19 ม.ค. 64 60
ประกาศงบแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ม.ค. 64 57
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด 13 ม.ค. 64 58
มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 12 ม.ค. 64 48
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 12 ม.ค. 64 132
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 11 ม.ค. 64 87
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) 11 ม.ค. 64 52
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 11 ม.ค. 64 109
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 21 ธ.ค. 63 63