ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 25 ก.พ. 64 4
ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑ 25 ก.พ. 64 2
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ก.พ. 64 2
คำสังคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 16 ก.พ. 64 6
ประกาศ เรื่องยื่นแบบรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 16 ก.พ. 64 7
ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 13
ประกาศ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิงปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) ประจำปี 2564 10 ก.พ. 64 13
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 17) 10 ก.พ. 64 5
ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 ก.พ. 64 11
ประชาสัมพันธ์ รายงานตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.เชียงเพ็ง ประจำงวดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563 22 ม.ค. 64 15
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 19 ม.ค. 64 22
ประกาศงบแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ม.ค. 64 17
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด 13 ม.ค. 64 15
มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 12 ม.ค. 64 12
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 12 ม.ค. 64 17
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 11 ม.ค. 64 21
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) 11 ม.ค. 64 19
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2564 11 ม.ค. 64 27
การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 21 ธ.ค. 63 38
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ 1 ธ.ค. 63 14
แนวทางการปฏิบัติตาม กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. ๒๕๖๓ 1 ธ.ค. 63 17
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 63 46
ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ 24 ก.ย. 63 53
ผลประกอบการธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง ณ 16 กันยายน 2563 16 ก.ย. 63 48
ยอดเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 16 ก.ย. 63 46
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะชุมชนตำบลเชียงเพ็ง 30 ส.ค. 63 40
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต.เชียงเพ็ง 18 มิ.ย. 63 128
ตรวจสอบปริมาณน้ำหนักขยะทั่วไป รายครัวเรือน ม.1- ม.7 29 พ.ค. 63 90
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งประจำปี พ.ศ.2563 15 พ.ค. 63 73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 15 พ.ค. 63 57