ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565 19 ส.ค. 65 38
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (อถล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ก.ค. 65 46
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 1 ก.ค. 65 58
ยกเลิกภารกิจสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือกรณีโรคโควิด 19 7 มิ.ย. 65 70
ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 มิ.ย. 65 69
ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 4 มี.ค. 65 138
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 8 ก.พ. 65 127
ประกาศ เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 8 ก.พ. 65 142
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 4 ก.พ. 65 116
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.เชียงเพ็ง 22 ธ.ค. 64 154
ปิดสถานที่กักตัวกลางเพื่อสังเกตอาการป่วย (Local Quarantine) ตำบลเชียงเพ็ง 14 ธ.ค. 64 186
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการสรรหา/คัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ 11 พ.ย. 64 178
การคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ลดปริมาณก๊าชเรือนกระจก ปี 2564 30 ก.ย. 64 43
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 23 ก.ย. 64 202
สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 21 ก.ย. 64 176
กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 13 ก.ค. 64 191
ประกาศ เรื่องแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 13 ก.ค. 64 201
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ พ.ศง 2564 23 มิ.ย. 64 35
รณรงค์งดเผาในที่โล่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 9 มิ.ย. 64 38
กลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2565-2570) 9 มิ.ย. 64 34
การเลิกบุหรี่อย่างง่ายด้วยตนเอง 2 มิ.ย. 64 34
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย 28 เม.ย. 64 419
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล 20 เม.ย. 64 193
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 20 เม.ย. 64 180
ประชาสัมพันธ์ การออกจดมาตรวัดน้ำ และออกเก็บเงินค่าน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 12 มี.ค. 64 191
ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 18) 9 มี.ค. 64 244
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 25 ก.พ. 64 211
ผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ ๑ 25 ก.พ. 64 200
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ก.พ. 64 2041
ประชาสัมพันธุ์แยกขยะก่อนทิ้ง 17 ก.พ. 64 42