ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 3

  • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  • คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  • ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์

  • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

1. โครงสร้างองค์กร มาตรา 7(1)

2. อำนาจหน้าที่ มาตรา 7(2)

3. สถานที่ติดต่อ มาตรา 7(3)

4. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 7(5)                  

  • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

1. ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)

2. นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)

    -  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)

    แผนการดำเนินงาน

    ข้อบัญญัติงบประมาณ

     แผนพัฒนาสามปี

4. คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)

    คู่มือบริการประชาชน

    คำสั่ง

5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)

6. สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)

    สัญญาจ้างเหมา

7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)

    -  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)

    ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)

    -  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี

    แผนจัดหาพัสดุ

    ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

    งบแสดงฐานะทางการเงิน

    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

    รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.

    รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

View : 194