โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: โครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล มีสภาตำบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ ได้แก่
     ๑.  สำนักงานปลัด
     ๒.  กองคลัง
     ๓.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     ๔.  กองช่าง
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 173