โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล มีสภาตำบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ ได้แก่
     1.  สำนักงานปลัด อบต.
     2.  กองคลัง
     3.  กองช่าง
     4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     5.  กองส่งเสริมการเกษตร
     6.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. สำนักงานปลัด อบต. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการใดองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานด้านธุรการ งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดำเนินการเกี่ยวกับอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติงานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่น รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีโครงสร้างงานในสำนักงานปลัด อบต. ดังนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.6 งานการเกษตร
2.  กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำส่ง การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีโครงสร้างงานในกองคลัง ดังนี้
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัติ  งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองช่าง ดังนี้
3.1 งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
3.2 งานก่อสร้าง
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
3.4 งานผังเมือง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา  การวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำราเรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา  การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่เกียวข้อง โดยมีโครงสร้างงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
4.1  งานบริหารการศึกษา
4.2  งานศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
4.3  งานสวัสดิการ สังคม และพัฒนาชุมชน
5. กองส่งเสริมการเกษตร
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 448