องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000014
วันนี้ 000004
วานนี้ 000003
เดือนนี้ 000201
เดือนก่อน 000634
ปีนี้ 003664
ปีก่อน 003989
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 23 ก.ย. 64(ดู 9) 
  การประมูลพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  - 21 ก.ค. 64(ดู 57) 
  กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๔ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  - 13 ก.ค. 64(ดู 43) 
  ประกาศ เรื่องแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 13 ก.ค. 64(ดู 37) 
  ประกาศ การขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  - 7 ก.ค. 64(ดู 56) 
  กองคลังออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564 ในห้วงเดือน มิถุนายน 2564 - 4 มิ.ย. 64(ดู 42) 
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีวาตภัย - 28 เม.ย. 64(ดู 88) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม - 14 มิ.ย. 64(ดู 35) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 14 มิ.ย. 64(ดู 37) 
  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 20 เม.ย. 64(ดู 67) 
  สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 - 20 เม.ย. 64(ดู 57) 
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากถนน รพช.-วัดท่าวังหลวง หมู่ 2 บ้านเซ - 18 มี.ค. 64(ดู 80) 
  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน จากบ้านางทองสา วงษ์ทอง ถึง ถนนสายเชียงเพ็ง-กุดเป่ง หมู่ 6 บ้านท่าลาด - 18 มี.ค. 64(ดู 80) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Cultvert Single Box สายโศกอิจ่อย หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 4 มี.ค. 64(ดู 81) 

ภาพกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลเชียงเพ็ง จำนวน 26 ครัวเรือน ณ วัดนักบุญยอเแซฟ บ้านเซซ่ง หมู่ 4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 65)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (ดู 46)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 40)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

สาระจากเชียงเพ็ง

เรียนออนไลน์ (online) 20 หลักสูตร จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดู 152)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 191)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน สิงหาคม 256๔ : [1 ก.ย. 64]
  คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต. : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง : [23 ส.ค. 64]
  คำสั่งแตั้งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : [23 ส.ค. 64]
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะ 2564 : [23 ส.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 : [17 ส.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร