คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 16

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะ 2564   23 ส.ค. 64 19
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   13 ก.ค. 64 17
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   13 ก.ค. 64 13
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล   13 ก.ค. 64 16
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล   13 ก.ค. 64 14
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ   13 ก.ค. 64 16
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ   13 ก.ค. 64 14
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)   13 ก.ค. 64 17
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร)   13 ก.ค. 64 15
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)   13 ก.ค. 64 13
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)   13 ก.ค. 64 7
ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย   19 เม.ย. 64 37
กระบวนงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   19 เม.ย. 64 21
การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์   19 เม.ย. 64 16
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   19 เม.ย. 64 21
การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ   19 เม.ย. 64 18
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   16 เม.ย. 64 26
แนะนำการชำระภาษีป้าย   16 เม.ย. 64 29
การจดทะเบียนพาณิชย์   16 เม.ย. 64 20
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   15 ธ.ค. 60 176
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   15 ธ.ค. 60 151
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   15 ธ.ค. 60 153
การรับชำระภาษีป้าย   15 ธ.ค. 60 165
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   15 ธ.ค. 60 158
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   15 ธ.ค. 60 160
การจดทะเบียนพาณิชย์   15 ธ.ค. 60 151
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   15 ธ.ค. 60 163
การแจ้งถมดิน   15 ธ.ค. 60 152
การดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   15 ธ.ค. 60 159