การให้บริการ


ออนไลน์ : 8

การให้บริการ วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   15 มิ.ย. 63 15
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 1   7 พ.ย. 62 46
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 2   7 พ.ย. 62 45
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 3   7 พ.ย. 62 39
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 4   7 พ.ย. 62 37
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 5   7 พ.ย. 62 40
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 6   7 พ.ย. 62 40
รายชื่อเกษตรกร ตำบลเชียงเพ็ง หมู่ 7   7 พ.ย. 62 62
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562   24 มิ.ย. 62 50
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2562   14 มิ.ย. 62 48
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562   6 มิ.ย. 62 51
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562   30 พ.ค. 62 45
การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2562   24 พ.ค. 62 44
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   15 ธ.ค. 60 122
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   15 ธ.ค. 60 113
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   15 ธ.ค. 60 108
การรับชำระภาษีป้าย   15 ธ.ค. 60 114
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   15 ธ.ค. 60 113
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   15 ธ.ค. 60 112
การจดทะเบียนพาณิชย์   15 ธ.ค. 60 109
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   15 ธ.ค. 60 116
การแจ้งถมดิน   15 ธ.ค. 60 109
การดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ   15 ธ.ค. 60 110