คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 20

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
29.ขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21   1 มิ.ย. 65 30
30. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33   1 มิ.ย. 65 28
31.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22   1 มิ.ย. 65 24
27.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   1 มิ.ย. 65 30
26.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   1 มิ.ย. 65 30
1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   1 มิ.ย. 65 29
2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   1 มิ.ย. 65 25
3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1 มิ.ย. 65 26
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   1 มิ.ย. 65 24
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร   1 มิ.ย. 65 25
6.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   1 มิ.ย. 65 24
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 มิ.ย. 65 25
8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   1 มิ.ย. 65 27
9.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล   1 มิ.ย. 65 14
10.การรับชำระภาษีป้าย   1 มิ.ย. 65 16
11.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   1 มิ.ย. 65 16
12. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 65 17
13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญ   1 มิ.ย. 65 16
14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต   1 มิ.ย. 65 16
15. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 65 16
16. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   1 มิ.ย. 65 17
17. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต   1 มิ.ย. 65 16
18. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต   1 มิ.ย. 65 17
20. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง   1 มิ.ย. 65 15
19. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่1   1 มิ.ย. 65 16
21. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ   1 มิ.ย. 65 16
22. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ   1 มิ.ย. 65 19
23.การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร   1 มิ.ย. 65 17
24. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32   1 มิ.ย. 65 15
25. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   1 มิ.ย. 65 16