องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง


นายจรวย สายคำวงษ์
ประธานสภา อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 064-146-7509


นายสอาด แววกระโทก
รองประธานสภา อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 098-605-7307


ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง
เลขานุการสภา อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 081-999-1644


น.ส.นัฐธิชา ขันสัมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต.เชียงเพ็ง หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 095-357-8539


นายกิตติพงษ์ เหล่าสุโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.เชียงเพ็ง หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 098-1651-569


นายสมจันทร์ ลาภาอุตม์
สมาชิกสภา อบต.เชียงเพ็ง หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 065-530-1435


นายสะอาด เนินทราย
สมาชิกสภา อบต.เชียงเพ็ง หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 094-505-0467


นายไพบูล นักบุญ
สมาชิกสภา อบต.เชียงเพ็ง หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 062-834-2773