องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 6

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

*************************************** 
 
          ชาวบ้านเชียงเพ็ง ได้อพยพมาจากบ้านผึ้งบ้านถิ่น หรือ (วัดอาฮามในปัจจุบัน) ครั้งแรกปักหลักอยู่ที่บ้านตาอ่อน (หรือดงหนองเบือก) ที่ทำกินไม่อุดมสมบูรณ์จึงย้ายไปที่ (หนองบ่อหลุบ)เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมเลยย้ายที่อยู่ใหม่มาที่(หนองบักโซ) มาอยู่ที่นี่มีคนเจ็บป่วยล้มตายบ่อย และย้ายอีกครั้งมาที่ป่าดอกเกศ ติดกับ (หนองหัวควาย) และตั้งวัดดอกเกศ เป็นวัดแห่งแรก (หรือวัดป่าอุดมธรรมทักษิณาราม) ในปัจจุบัน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ผู้นำในขณะนั้นชื่อ (เชียงเพ็ง) คำว่า เชียงเพ็ง คือ ผู้ที่บวชเป็นสามเณรแล้วลาสิกขา จะมีคำนำหน้าชื่อว่า เชียง หมายถึง (ผู้เจริญ) ครั้งนั้นมีผู้อพยพติดตามมาประมาณ ๑๐ ครอบครัว จากทำเลที่เหมาะสมทั้งแหล่งน้ำและสภาพพื้นดิน มีลุ่มน้ำหนองหัวควายเหมาะแก่ การทำนา ท้าวเชียงเพ็ง ซึ่งเป็นผู้นำจึงได้หักล้างถางพงจัดตั้งหมู่บ้าน เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อผู้นำว่า บ้านเชียงเพ็ง มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาจำนวนครอบครัวมีมากขึ้น เพราะมีผู้อพยพมาเพิ่มเติม ประกอบกับทำเลที่ตั้งหมู่บ้าน เป็นที่ราบฤดูน้ำหลากมักจะท่วมถึง จึงขยับขยายขึ้นมาทางเหนือ ซึ่งเป็นที่ราบสูงขึ้นมาอีก ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน        
          ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร โดยประกาศของ คณะปฏิวัติฉบับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ ๑ กิ่งอำเภอ ดังนี้
          ๑. อำเภอเมืองยโสธร    
          ๒. อำเภอเลิงนกทา       
          ๓. อำเภอกุดชุม           
          ๔. อำเภอคำเขื่อนแก้ว   
          ๕. อำเภอมหาชนะชัย    
          ๖. อำเภอทรายมูล       
          ๗. อำเภอป่าติ้ว 
          ๘. อำเภอค้อวัง 
         ๙. กิ่งอำเภอไทยเจริญ (อำเภอ)   
อำเภอป่าติ้ว แบ่งการปกครองเป็น ๔ ตำบล ดังนี้  
          ๑. ตำบลโพธิ์ไทร         
          ๒. ตำบลกระจาย         
          ๓. ตำบลศรีฐาน
          ๔. ตำบลโคกนาโก        
          เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑ ได้ยกฐานะเป็นตำบลเชียงเพ็ง ซึ่งแยกจาก ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีแยกการปกครองเป็น ๖ หมู่บ้าน และเมื่อปี ๒๕๓๑ ได้มีการแยกการปกครองออกเป็น ๗ หมู่บ้าน คือบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ ๗
 
View : 618