องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

สภาพทั่วไป


ออนไลน์ : 13

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
*************************************** 
 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์และเขตการปกครอง

          ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
          องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ๓๓ กิโลเมตร เดินทางโดยใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินสายอรุณประเสริฐ ยโสธร – ป่าติ้ว – อำนาจเจริญ

          ขนาดพื้นที่ ๓๙.๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๔,๖๐๐ ไร่

          อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
                              ทิศเหนือ จรด ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
                              ทิศใต้ จรด ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                              ทิศตะวันออก จรด ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ / จรด ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
                              ทิศตะวันตก จรด ตำบลโพธิ์ไทร, ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
          สภาพพื้นที่  หรือลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
มีสภาพเป็นป่าเล็กน้อยและมีแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่คือ หนองหัวควาย หนองบุ่งฮี หนองบัวแดง หนองวังบัว หนองหล่ม ฯลฯ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเค็ม

          ลักษณะภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยจะใกล้เคียงกับจังหวัดยโสธร คือ เท่ากับ ๗๐% อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะใกล้เคียงกับจังหวัดยโสธร คืออุณหภูมิสูงสุดประมาณ ๓๓-๓๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดประมาณ ๑๒๐ ลูกบาศก์มิลิเมตร
 
 
View : 480