องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
*************************************** 
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวลำเซบาย”
 
พันธกิจ
            ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่ม เพื่อแข่งขันสู่ตลาดภายนอกได้
          ๒. ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดและกำจัดโรคติดต่อต่าง ๆ
          ๓. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาและมีแสงสว่างเพียงพอ
          ๔. ปรับปรุงแหล่งน้ำทางธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การดูแลเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งพาตนเองได้
          ๖. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน สนับสนุนกิจการกีฬาหมู่บ้าน
          ๗. แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆ ให้หมดไป
          ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
          ๙. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษ์และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
        ๑๐. บริหารจัดการเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยและมลภาวะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
View : 407