องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด อบต.


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด อบต.


นางรัตนา สอนราษี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร : 086-145-8460


นางสาวกัญญาวีณ์ แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 062-247-4962


นางสาวชลิตา ขันบุรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-356-3644


นางสาวเพ็ญนภา จันเหลือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 090-258-9757


นางเพรชรัตน ถาวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 095-932-7045


นายประสาท อ่อนศรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร : 063-875-4677


นายวงษ์ธวัช หริกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 096-059-8031


นางสาวปิยธิดา นักบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 099-064-5682


นายอุเทน ขันสัมฤทธิ์
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 091-784-0157