องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ออนไลน์ : 11

  • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
  • คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 7(5)                  
  • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
1. ผลการพิจารณา มาตรา 9(1)
2. นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9(2)
    -  นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
3. แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9(3)
4. คู่มือ หรือคำสั่ง มาตรา 9(4)
5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
6. สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9(6)
    -  สัญญาจ้างเหมา
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย มาตรา 9(7)
    -  การดำเนินงานตามข้อสังการนายกรัฐมนตรี
8. ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)
    -  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
    -  รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
    -  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
View : 690