องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ วันที่ โหลด
คู่มือการใช้บริการ E-Service   25 มี.ค. 2567 44
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร)   6 มี.ค. 2567 55
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร)   6 มี.ค. 2567 47
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   6 มี.ค. 2567 67
การรับชำระภาษีป้าย   6 มี.ค. 2567 58
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   6 มี.ค. 2567 51
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   6 มี.ค. 2567 47
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   6 มี.ค. 2567 60
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   6 มี.ค. 2567 42
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   6 มี.ค. 2567 57
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ   6 มี.ค. 2567 43
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   6 มี.ค. 2567 70
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือ กำจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย   6 มี.ค. 2567 53