องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเพ็งอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 15)

โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ")

โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ") ณ ป่าอนุรักษ์ดอนมะหรี่ กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. ปลูกต้นไม้ 2. อนุรักษ์และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 41)

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 2566

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 2566... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 17)

โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยโสธร

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยโสธร  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดยโสธร  ณ  ฟาร์มบาเย  บ้านเซซ่ง  ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร... วันที่ 26 ก.ค. 2566 (ดูู 19)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ ศาลา SML บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 29)

ภาพกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 14)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีและกิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็งร่วมกับอำเภอป่าติ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ผู้นำชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมจิตอาสา... วันที่ 21 มิ.ย. 2566 (ดูู 27)

โครงป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 30)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566... วันที่ 2 มิ.ย. 2566 (ดูู 20)

กิจกรรมโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ฯ

กิจกรรมโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร  เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๖  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเพ็ง   ... วันที่ 2 มิ.ย. 2566 (ดูู 17)

การประชุมประชาคมงานสถานีสูบน้ำบ้านเชียงเพ็ง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร่าง สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดประชุมประชาคม งานสถานีสูบน้ำบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ณ ศาลาประชาคมบ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 7 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการก่อสร้างให้กับราษฎรที่อยู่ได้ในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี..... วันที่ 2 มิ.ย. 2566 (ดูู 16)

กิจกรรมจิตอาสา ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ

กิจกรรมจิตอาสา  ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 13)

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระใหญ่หมู่ 6

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระใหญ่หมู่ 6... วันที่ 6 พ.ค. 2566 (ดูู 14)

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566... วันที่ 4 พ.ค. 2566 (ดูู 15)

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ  และผู้พิการ... วันที่ 24 เม.ย. 2566 (ดูู 16)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ 1-7

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  หมู่ 1-7... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 21)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปี พ.ศ. 2566... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 74)

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง... วันที่ 7 มี.ค. 2566 (ดูู 21)

โครงการส่งเสริมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

โครงการส่งเสริมการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 15)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนประชาชนจัดทำถังขะเปียกลดโลกร้อน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ระหว่างวันที่  8 - 17 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมของหมู่ท..... วันที่ 30 ม.ค. 2566 (ดูู 115)