อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสมาน หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา จัดโดย อำเภอป่าติ้ว สถานที่ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู..... วันที่ 23 ก.ย. 2565 (ดูู 79)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม... วันที่ 26 ส.ค. 2565 (ดูู 44)

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นายสมาน  หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า..... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 54)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เชียงเพ็ง โรงเรียนทุกแห่งในตำบลเชียงเพ็ง หน่วยงานต่างๆ ... วันที่ 9 ส.ค. 2565 (ดูู 57)

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป..... วันที่ 27 ก.ค. 2565 (ดูู 138)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันที่ 29  มิถุนายน 2565  นายสมาน  หริกะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ... วันที่ 29 มิ.ย. 2565 (ดูู 63)

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเพ็ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเพ็ง เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเชียงเพ็ง... วันที่ 10 มิ.ย. 2565 (ดูู 80)

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง

ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง นำโดย นางริกา  รูปหล่อ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  นางรัตนา  สอนราษี หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้นำทุกชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบ..... วันที่ 9 มิ.ย. 2565 (ดูู 150)

วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสมาน  หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม..... วันที่ 6 มิ.ย. 2565 (ดูู 188)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565... วันที่ 25 พ.ค. 2565 (ดูู 58)

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

     วันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา) ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่อำเภอป่าติ้ว  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการประกอบด้วย ท้องถิ..... วันที่ 10 มี.ค. 2565 (ดูู 137)

กิจกรรม จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ระดับตำบล

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ตำบลเชียงเพ็ง กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณวัดท่าวังหลวง บ้านเซ หมู่ 2... วันที่ 12 ม.ค. 2565 (ดูู 157)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ครั้งแรก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอป่าติ้ว เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ครั้งแรก ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดให้มีการประชุมสภาครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง ผลการดำเนินงานเป็นไป..... วันที่ 4 ม.ค. 2565 (ดูู 120)

เปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

29 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ " โดยมี นายสมาน หริกะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เป็นประธาน ณ บริเวณจุดบริการประชาชน บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 1... วันที่ 4 ม.ค. 2565 (ดูู 123)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ... วันที่ 4 ม.ค. 2565 (ดูู 111)

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สิบตำรวจโท วรทัศน์ ทองเฟื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์กาารบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอป..... วันที่ 8 ธ.ค. 2564 (ดูู 141)

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2564 และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช... วันที่ 21 ต.ค. 2564 (ดูู 149)

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวตามมาตรการโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค และมาตรการโควิด-19... วันที่ 14 ต.ค. 2564 (ดูู 148)

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564... วันที่ 2 ส.ค. 2564 (ดูู 51)

มอบอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ส่งมอบอาหารสำหรับผู้ถูกกักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ... วันที่ 2 ส.ค. 2564 (ดูู 51)