องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานพัสดุ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนจากนา นางเพ็ง ทองโท ถึง นานายยนต์ ธรรมสาร หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 7 ก.พ. 2567 154
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ ถึง บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 7 ก.พ. 2567 142
ประกาศ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตสมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 15 ม.ค. 2567 182
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 14 พ.ย. 2566 205
ประกาศ แผนการจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 ต.ค. 2566 206
ประกาศ สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ต.ค. 2566 200
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 มิ.ย. 2566 225
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาเหนือถนนอรุณประเสริฐ หมู่ 1,7 13 มิ.ย. 2566 107
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 24 มี.ค. 2566 196
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 24 มี.ค. 2566 110
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 24 มี.ค. 2566 101
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 18 ม.ค. 2566 154
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 18 ม.ค. 2566 151
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 153
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 28 ต.ค. 2565 132