องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานพัสดุ : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเซ 14 พ.ค. 2567 49
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา จากนานายไพโรจน์ มารัตน์-นานายสวย ขันประไพ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 14 พ.ค. 2567 45
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง 8 พ.ค. 2567 51
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) 24 เม.ย. 2567 98
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมูู่ 6 23 เม.ย. 2567 51
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได่รับการคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) 4 เม.ย. 2567 108
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 28 มี.ค. 2567 87
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ บ้่านเซซ่ง ระยะที่ 2 7 มี.ค. 2567 142
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) 5 มี.ค. 2567 79
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนจากนา นางเพ็ง ทองโท ถึง นานายยนต์ ธรรมสาร หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 7 ก.พ. 2567 270
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ ถึง บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 7 ก.พ. 2567 257
ประกาศ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตสมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 15 ม.ค. 2567 396
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 14 พ.ย. 2566 321
ประกาศ แผนการจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25 ต.ค. 2566 314
ประกาศ สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ต.ค. 2566 284
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 13 มิ.ย. 2566 282
ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาเหนือถนนอรุณประเสริฐ หมู่ 1,7 13 มิ.ย. 2566 161
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 24 มี.ค. 2566 321
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม 24 มี.ค. 2566 171
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 24 มี.ค. 2566 162
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 18 ม.ค. 2566 252
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 18 ม.ค. 2566 208
ประกาศ แผนจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ต.ค. 2565 207
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 28 ต.ค. 2565 201