องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-970401
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00009
วานนี้ 00011
เดือนนี้ 00176
เดือนก่อน 00297
ปีนี้ 02987
ปีก่อน 04941
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสาธารณสุข
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนโยบายและแผน
  ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ - 6 มิ.ย. 2567(ดู 30) 
  ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม_ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 12 ต.ค. 2566(ดู 819) 
  รายงานผลการดำเนินการตามโครงการปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  - 10 ต.ค. 2566(ดู 33) 
  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 441) 
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 376) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เชียงเพ็ง - 24 ก.พ. 2566(ดู 416) 
  ประกาศ วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 24 ก.พ. 2566(ดู 405) 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 - 29 มี.ค. 3110(ดู 17) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  - 2 ก.ค. 2567(ดู 20) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น - 8 ธ.ค. 2566(ดู 364) 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 - 3 พ.ย. 2566(ดู 598) 
  ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 - 4 ต.ค. 2566(ดู 347) 
  ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 - 6 ก.ย. 2566(ดู 369) 
  ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล - 16 พ.ค. 2566(ดู 382) 
  • งานพัสดุ
  • งานการเงินบัญชี
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเซ - 14 พ.ค. 2567(ดู 49) 
  ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา จากนานายไพโรจน์ มารัตน์-นานายสวย ขันประไพ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง - 14 พ.ค. 2567(ดู 45) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง  - 8 พ.ค. 2567(ดู 51) 
  ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) - 24 เม.ย. 2567(ดู 98) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมูู่ 6 - 23 เม.ย. 2567(ดู 51) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได่รับการคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) - 4 เม.ย. 2567(ดู 108) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 - 28 มี.ค. 2567(ดู 87) 
  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 - 12 มี.ค. 2567(ดู 125) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 5 ต.ค. 2566(ดู 322) 
  ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 5 ต.ค. 2566(ดู 362) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 457) 
  ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 - 22 ก.พ. 2566(ดู 408) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ) - 13 ม.ค. 2566(ดู 414) 
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 27 ต.ค. 2565(ดู 544) 
  ประกาศเรื่องการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ ประจำปี 2567 - 12 ก.ค. 2567(ดู 10) 
  ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2 พ.ค. 2567(ดู 60) 
  ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เชียงเพ็ง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ - 16 ก.พ. 2567(ดู 357) 
  ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 318) 
  ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 - 15 มิ.ย. 2566(ดู 390) 
  ประกาศ ขยายกำนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 - 19 ม.ค. 2566(ดู 385) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 503) 
  จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-16
  จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-15
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-12
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-10
  จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27

ภาพกิจกรรม

โครงการ “เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี 2567 (ดู 24)

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2567 (ดู 71)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท (ดู 566)

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 1124)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เตือนเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) (ดู 187)

เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ (ดู 201)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [31 ต.ค. 2567]
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2567 : [24 มิ.ย. 2567]
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2567 : [18 มิ.ย. 2567]
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2567 : [18 มิ.ย. 2567]
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2567 : [17 มิ.ย. 2567]
  ฐานข้อมูลคนพิการ 2566 : [13 มิ.ย. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติ การลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ : [6 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [6 มิ.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ : [22 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม