องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00010
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00246
เดือนก่อน 00469
ปีนี้ 02482
ปีก่อน 04941
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสาธารณสุข
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนโยบายและแผน
  ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม_ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 12 ต.ค. 2566(ดู 760) 
  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 361) 
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 339) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เชียงเพ็ง - 24 ก.พ. 2566(ดู 373) 
  ประกาศ วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 24 ก.พ. 2566(ดู 373) 
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 23 ก.ย. 2564(ดู 621) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - 30 พ.ย. 542(ดู 578) 
  • งานพัสดุ
  • งานการเงินบัญชี
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเซ - 14 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา จากนานายไพโรจน์ มารัตน์-นานายสวย ขันประไพ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง - 14 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สามแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 บ้านเชียงเพ็ง  - 8 พ.ค. 2567(ดู 8) 
  ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) - 24 เม.ย. 2567(ดู 37) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากถนนเลียบลำโพง - คลองยอดไผ่ หมูู่ 6 - 23 เม.ย. 2567(ดู 17) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได่รับการคัดเลือก รายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) - 4 เม.ย. 2567(ดู 47) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.37-002 สายแยกทางหลวงหมายเลข 202-บ้านนาดี หมู่ 1 - 28 มี.ค. 2567(ดู 50) 
  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 - 12 มี.ค. 2567(ดู 83) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 5 ต.ค. 2566(ดู 287) 
  ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 5 ต.ค. 2566(ดู 320) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 372) 
  ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 - 22 ก.พ. 2566(ดู 364) 
  ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ) - 13 ม.ค. 2566(ดู 378) 
  ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 27 ต.ค. 2565(ดู 479) 
  ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2 พ.ค. 2567(ดู 20) 
  ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เชียงเพ็ง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ - 16 ก.พ. 2567(ดู 322) 
  ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 261) 
  ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 - 15 มิ.ย. 2566(ดู 334) 
  ประกาศ ขยายกำนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 - 19 ม.ค. 2566(ดู 353) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 463) 
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-28

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปี 2567 (ดู 38)

โครงการรงเรียนครอบครัว หลักสูตร “การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ” (ดู 85)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท (ดู 511)

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 994)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เตือนเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) (ดู 155)

เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ (ดู 164)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy : [31 ต.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ : [22 เม.ย. 2567]
  แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [14 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [14 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [7 เม.ย. 2567]
  รายการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (งบลงทุน) : [7 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) : [4 เม.ย. 2567]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 : [3 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม