องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000006
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000408
เดือนก่อน 000282
ปีนี้ 005350
ปีก่อน 004371
  • ประกาศงานการเงิน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี 2565 - 19 ส.ค. 2565(ดู 73) 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (อถล.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 84) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 96) 
  ยกเลิกภารกิจสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือกรณีโรคโควิด 19 - 7 มิ.ย. 2565(ดู 112) 
  ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 1 มิ.ย. 2565(ดู 109) 
  ขยายเวลาดำนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 4 มี.ค. 2565(ดู 165) 
  ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 8 ก.พ. 2565(ดู 161) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านพร้อมยกบ่อระบายน้ำฝาปิดท่อเป็นตะแกรงเหล็กหมู่ 4 บ้านเซซ่ง  - 17 ส.ค. 2565(ดู 84) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาผิวดินบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7  - 12 ก.ค. 2565(ดู 76) 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 (เดิม) บ้านเซ - 12 ก.ค. 2565(ดู 175) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 5 ก.ค. 2565(ดู 66) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก รพช.-ป่าช้า หมู่ 1 - 22 มิ.ย. 2565(ดู 101) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 6 บ้านท่าลาด - 16 มิ.ย. 2565(ดู 100) 
  ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาเหล็ก หมู่ 2 บ้านเซ - 15 มิ.ย. 2565(ดู 100) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา (ดู 78)

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ดู 44)

สาระจากเชียงเพ็ง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 170)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 445)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [21 พ.ย. 2565]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง : [21 พ.ย. 2565]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [1 พ.ย. 2565]
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [31 ต.ค. 2565]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [31 ต.ค. 2565]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกันยายน 2565 : [27 ต.ค. 2565]
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 : [21 ต.ค. 2565]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 : [21 ต.ค. 2565]
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [19 ก.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม