องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00005
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00068
เดือนก่อน 00675
ปีนี้ 01303
ปีก่อน 04941
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสาธารณสุข
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนโยบายและแผน
  ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม_ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) - 12 ต.ค. 2566(ดู 668) 
  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 275) 
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 277) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เชียงเพ็ง - 24 ก.พ. 2566(ดู 295) 
  ประกาศ วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 24 ก.พ. 2566(ดู 303) 
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 23 ก.ย. 2564(ดู 542) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - 30 พ.ย. 542(ดู 497) 
  • งานพัสดุ
  • งานการเงินบัญชี
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนจากนา นางเพ็ง ทองโท ถึง นานายยนต์ ธรรมสาร หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 7 ก.พ. 2567(ดู 154) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ ถึง บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 - 7 ก.พ. 2567(ดู 142) 
  ประกาศ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายไตสมาส ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 182) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 - 14 พ.ย. 2566(ดู 205) 
  ประกาศ แผนการจัดหา ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 25 ต.ค. 2566(ดู 206) 
  ประกาศ สรุปจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 ต.ค. 2566(ดู 200) 
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 13 มิ.ย. 2566(ดู 225) 
  ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.เชียงเพ็ง อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ - 16 ก.พ. 2567(ดู 133) 
  ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 171) 
  ประกาศ แจ้งกำหนดการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 - 15 มิ.ย. 2566(ดู 255) 
  ประกาศ ขยายกำนดระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 - 19 ม.ค. 2566(ดู 294) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 ก.ค. 2565(ดู 395) 
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ - บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ - บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนน จากนานางเพ็ง ทองโท - นานายยนต์ ธรรมสาร หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายจำนงค์ กล้าหาญ - บ้านยายตา โพธิ์ชัยโถ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-29
  จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-28
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-28
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-28

ภาพกิจกรรม

นายอำเภอป่าติ้วตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู 191)

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2566 (ดู 280)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท (ดู 397)

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 810)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เตือนเฝ้าระวังโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) (ดู 87)

เตือนเฝ้าระวังโรคไข้หูดับ (ดู 86)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [30 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [27 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [14 ก.ย. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 : [6 ก.ย. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกรกฎาคม 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [10 ก.ค. 2566]
  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [10 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม