องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ 045-761848 โทรสาร 045-761848
​​

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

วีดีโอแนะนำจังหวัด 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00001
วานนี้ 00072
เดือนนี้ 00240
เดือนก่อน 01418
ปีนี้ 03425
ปีก่อน 05724
  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสาธารณสุข
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานนโยบายและแผน
  รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 - 21 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เชียงเพ็ง - 24 ก.พ. 2566(ดู 60) 
  ประกาศ วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - 24 ก.พ. 2566(ดู 71) 
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง - 23 ก.ย. 2564(ดู 289) 
  ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - 30 พ.ย. 542(ดู 261) 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น - 10 ก.ค. 2566(ดู 2769) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 22 มิ.ย. 2566(ดู 38) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 มิ.ย. 2566(ดู 31) 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 29 พ.ค. 2566(ดู 41) 
  ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล - 16 พ.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ - 16 พ.ค. 2566(ดู 40) 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น - 11 พ.ค. 2566(ดู 2389) 
  • งานพัสดุ
  • งานการเงินบัญชี
  • งานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง - 13 มิ.ย. 2566(ดู 27) 
  ประกาศราคากลาง โครงการขยายท่อเมนประปาเหนือถนนอรุณประเสริฐ หมู่ 1,7 - 13 มิ.ย. 2566(ดู 25) 
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต่อจากที่เดิม ถึง บ้านนายสุรพงษ์ ชาภิรมย์ หมู่ 3 บ้านโนนม่วง  - 24 มี.ค. 2566(ดู 58) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องชัน - นานายแดง หมู่ 5 บ้านโนนตูม - 24 มี.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเซซ่ง - 24 มี.ค. 2566(ดู 42) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเหมือน ถึง ถนนสายใหม่รอบหมู่บ้าน หมู่ 1 - 18 ม.ค. 2566(ดู 61) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 - 18 ม.ค. 2566(ดู 74) 
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิไลลักษณ์ เขื่อนคำ) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาพนักงานจดมิเตอร์น้ำ (นางสาววิจิตร ภูจักรนิล) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาผู้ผลิตน้ำประปา หมู่ 1 และ หมู่ 7 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02
  จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นคนงานขับรถยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-02

ภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (ดู 15)

โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ") (ดู 41)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ที่พักในพื้นที่ตำบลเชียงเพ็ง ลำเซบายรีสอร์ท (ดู 141)

แหล่งท่องเที่ยวเรือโบราณวัดเชียงเพ็ง ณ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (ดู 519)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ขอเชิญตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 (ดู 140)

การปลูกผักแบบคีโฮล (ดู 605)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 : [6 ก.ย. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกรกฎาคม 2566 : [23 ส.ค. 2566]
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [10 ก.ค. 2566]
  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 : [10 ก.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมิถุนายน 2565 : [26 มิ.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 : [26 มิ.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานร้องทุกข์/ร้องเรียน เดือนมีนาคม 2565 : [26 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม