บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 13

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565   19 ส.ค. 2565 31
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565   12 ส.ค. 2565 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565   11 ส.ค. 2565 25
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565   10 ส.ค. 2565 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565   5 ส.ค. 2565 21
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565   6 มิ.ย. 2565 13
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   13 พ.ค. 2565 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่่ 27 เมษายน 2565   29 เม.ย. 2565 14
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565   22 เม.ย. 2565 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 18 มกราคม 2565   22 เม.ย. 2565 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 14 มกราคม 2565   22 เม.ย. 2565 42
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก   28 ธ.ค. 2564 42