องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   7 ธ.ค. 2565 28
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566   7 ธ.ค. 2565 30
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2566   3 ส.ค. 2565 51
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติมแผน (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2566   3 ส.ค. 2565 22
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   20 เม.ย. 2565 83
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   20 เม.ย. 2565 89
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2   16 เม.ย. 2563 282
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1   5 ก.ย. 2561 331