องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางอรุณ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-265-0925


นางสาวนิมิตร ปรางทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
เบอร์โทร : 083-730-0301


นางกฤติยากร สุริยันต์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก.
เบอร์โทร : 089-625-3181


-
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
เบอร์โทร : -


นางสาววิภาดา ไชยสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 091-467-5513


นางสาวเมทิกา อติชาศิริโชค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 098-882-1584


นางสาวนิติญา เนินทราย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 062-2201-6099