องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง


นายสมาน หริกะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 080-392-4753


นายทองลา สายคำวงค์
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 085-580-5374


นางริกา รูปหล่อ
รองนายก อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 064-489-7559


นายชัยยันต์ สิงห์ใหญ่
เลขานุการนายก อบต.เชียงเพ็ง
เบอร์โทร : 066-124-0529