กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


น.ส.ฐานมาศ บุญปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 092-271-7369


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 084-605-0668


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 091-467-5512


น.ส.ปิยธิดา นักบุญ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 099-064-5682


นายสุเมธี บุญทศ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 090-253-7812