องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : -


-
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)
เบอร์โทร : -


นายวีระศักดิ์ เนินทราย
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 084-605-0668


นายจุรศักดิ์ ขันสัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์โทร : 091-467-5512


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : -


นายสุเมธี บุญทศ
คนงาน
เบอร์โทร : 090-253-7812