องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศสภาฯ


ออนไลน์ : 6

ประกาศสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 ก.ค. 2566 231
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 ก.ค. 2566 365
ประกาศแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   2 พ.ค. 2566 49
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   2 พ.ค. 2566 44
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 89
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 62
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 48
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   20 ม.ค. 2566 46
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   20 ม.ค. 2566 45
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธัวาคม พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   9 ธ.ค. 2565 46
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   21 ต.ค. 2565 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   21 ต.ค. 2565 80
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   21 ก.ค. 2565 86
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 ก.ค. 2565 72
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   28 มิ.ย. 2565 94
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   25 พ.ค. 2565 70
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2565   3 พ.ค. 2565 58
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 2565 86
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 2564 72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   28 ธ.ค. 2564 72
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 2564 82