องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

ประกาศสภาฯ


ออนไลน์ : 9

ประกาศสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 ก.ค. 2566 46
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   10 ก.ค. 2566 76
ประกาศแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   2 พ.ค. 2566 28
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   2 พ.ค. 2566 26
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 29
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 26
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 31
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566   8 ก.พ. 2566 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   20 ม.ค. 2566 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566   20 ม.ค. 2566 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธัวาคม พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 43
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565   9 ธ.ค. 2565 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565   21 ต.ค. 2565 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   21 ต.ค. 2565 63
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่องแจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   21 ก.ค. 2565 69
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   21 ก.ค. 2565 56
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง   28 มิ.ย. 2565 79
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565   25 พ.ค. 2565 52
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ส. 2565   3 พ.ค. 2565 45
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565   4 ม.ค. 2565 72
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 2564 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   28 ธ.ค. 2564 51
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลเชียงเพ็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ธ.ค. 2564 52