องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานการเงินบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 12 มี.ค. 2567 39
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 5 ต.ค. 2566 253
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 ต.ค. 2566 276
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ก.ค. 2566 331
ประกาศ การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 22 ก.พ. 2566 324
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ) 13 ม.ค. 2566 343
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27 ต.ค. 2565 439