องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   4 เม.ย. 2567 44
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค.65)   2 เม.ย. 2565 103
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1   21 เม.ย. 2564 226
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1   15 มิ.ย. 2563 196
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2   15 มิ.ย. 2563 216