องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานสวัสดิการสังคม : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 19 ก.ย. 2566 329
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 22 มิ.ย. 2566 315
รายงานผลการที่ดำเนินการด้านคนพิการ ปี 2565 21 มิ.ย. 2566 442
รายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 2565 21 มิ.ย. 2566 319
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ 21 มิ.ย. 2566 408
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม(สำหรับคนพิการ) 16 มิ.ย. 2566 319
วันคนพิการสากล 30 พ.ย. 2565 381
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 821
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 73
ฐานข้อมูลผู้พิการ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 75
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 81
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 21 ก.ย. 2565 69
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ 23 มิ.ย. 2565 69
หนังสือมอบอำนาจ 21 มิ.ย. 2565 87
คำร้องทั่วไป 11 พ.ค. 2565 80
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 9 พ.ค. 2565 71
แบบคำมีบัตรประจำตัวคนพิการ 11 ต.ค. 2564 78
ฐานข้อมูลคนพิการ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 119
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 120
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 95
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 98