องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานสวัสดิการสังคม : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 19 ก.ย. 2566 40
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ 22 มิ.ย. 2566 62
รายงานผลการที่ดำเนินการด้านคนพิการ ปี 2565 21 มิ.ย. 2566 95
รายงานผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ 2565 21 มิ.ย. 2566 64
รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพ 21 มิ.ย. 2566 97
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการเย็บชุดชั้นในด้วยจักรอุตสาหกรรม(สำหรับคนพิการ) 16 มิ.ย. 2566 55
วันคนพิการสากล 30 พ.ย. 2565 67
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 177
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 36
ฐานข้อมูลผู้พิการ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 35
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 3 ต.ค. 2565 40
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 21 ก.ย. 2565 35
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ 23 มิ.ย. 2565 31
หนังสือมอบอำนาจ 21 มิ.ย. 2565 41
คำร้องทั่วไป 11 พ.ค. 2565 42
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 9 พ.ค. 2565 33
แบบคำมีบัตรประจำตัวคนพิการ 11 ต.ค. 2564 40
ฐานข้อมูลคนพิการ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 64
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 46
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 39
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. 2565 4 ต.ค. 2564 48