ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นกลางบ้านพร้อมยกบ่อระบายน้ำฝาปิดท่อเป็นตะแกรงเหล็กหมู่ 4 บ้านเซซ่ง 17 ส.ค. 2565 84
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาผิวดินบ้านเชียงเพ็ง หมู่ 7 12 ก.ค. 2565 76
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 (เดิม) บ้านเซ 12 ก.ค. 2565 174
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนา นายยนต์ ธรรมสาร-นานายอุดม ประสงค์ทรัพย์ หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 5 ก.ค. 2565 66
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก รพช.-ป่าช้า หมู่ 1 22 มิ.ย. 2565 100
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ 6 บ้านท่าลาด 16 มิ.ย. 2565 99
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตชนิดฝาเหล็ก หมู่ 2 บ้านเซ 15 มิ.ย. 2565 100
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายจากหนองวังบัว - ถนนสายท่าลาดโพธิ์ไทร หมู่ 4 บ้านเซซ่ง 31 พ.ค. 2565 95
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายกุดม่วง จากบ้านนายสุพรรณ เครือวงษ์ - โรงสีชุมชน หมู่ 3 บ้านโนนม่วง 21 ก.พ. 2565 148
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายร่องซัน - เลียบลำเซน้อย ถึงข้างวัดโนนตูม หมู่ 5 บ้านโนนตูม 21 ก.พ. 2565 141
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ 7 บ้านเชียงเพ็ง 3 ก.ย. 2564 271