องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานสาธารณสุข : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ตำบลเชียงเพ็ง 16 มิ.ย. 2566 400
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 2 มิ.ย. 2566 528
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ปี 2566 2 มิ.ย. 2566 653
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2 มิ.ย. 2566 393
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 19 เม.ย. 2566 167
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 29 มี.ค. 2566 366
สัญญาณการคลอดก่อนกำหนด 20 มี.ค. 2566 359
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 13 ก.พ. 2566 26
ฐานข้อมูล CM (Care Manager) และ CG (Care Giver) ตำบลเชียงเพ็ง 11 ม.ค. 2566 106
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารฯ 19 ก.ค. 2565 502
วันต่อต้านยาเสพติด 24 มิ.ย. 2565 521
เชิญชวนลด ละ เลิก บุหรี่ 27 เม.ย. 2565 133
รายงานการสำรวจปัญหาน้ำเสียตำบลเชียงเพ็ง 8 มี.ค. 2565 86
ประชาสัมพันธุ์แยกขยะก่อนทิ้ง 17 ก.พ. 2564 203