องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

Chaingpeng Subdistrict Administrative Organization

งานบริหารทั่วไป : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2566 21 ส.ค. 2566 17
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11 ส.ค. 2566 28
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.เชียงเพ็ง 24 ก.พ. 2566 60
ประกาศ วิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 24 ก.พ. 2566 71
ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง 23 ก.ย. 2564 289
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 พ.ย. 542 261